Çağrı Merkezi: 0 542 220 13 14

Gizlilik Sözleşmesi

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikasında belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 
1. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı 
Bugüne kadar SİR Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (Bundan sonra “SİR Tekstil” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikalarında en önemlisidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı “Sir Tekstil” olarak taahhüt etmekte, Kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vererek bunu bir çalışma ilkesi haline getirmiş aynı zamanda çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir
2. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi 
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, BGYS kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden Açık Rızanız ile veya Kanunda sayılan diğer hukuki kurallar çerçevesinde elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu kapsamda elimizde bulunan bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Söz konusu bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “Sir Tekstil” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve diğer prosedürleri Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması koşulu ile değiştirme hakkına sahiptir. 
3. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “Sir Tekstil, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “Sir Tekstil” ’in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara ait (firmaların ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “Sir Tekstil”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve kişisel verilerde değişiklik olması halinde bunların kendisine iletilmesi koşulu ile güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “Sir Tekstil”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “Sir Tekstil”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “Sir Tekstil”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.
“Sir Tekstil”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Md.11’de belirtilen haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için ayrıca bir başvuru formu da “Sir Tekstil” tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur. “Sir Tekstil” olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi 

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “Sir Tekstil”’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.  

Kişisel verilerin silinmesi 

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir (imha) ya da anonim hale getirilir. 

Doğruluk ve veri güncelliği 

“Sir Tekstil” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “Sir Tekstil”, müşteriler ya da “Sir Tekstil” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “Sir Tekstil” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve “Sir Tekstil” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilir. “Sir Tekstil” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler BGYS ve KVK Kanunu kapsamında alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

4. Veri işleme amaçları 

“Sir Tekstil” ’in kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

5. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi 

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi 
Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın potansiyel müşterilerimiz bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. 
İş ve Çözüm Ortakları Verileri 

“Sir Tekstil”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır. 

Reklam amaçlı veri işleme 

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “Sir Tekstil” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. 

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

Şirketin veri işlemesi 

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “Sir Tekstil” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. 
“Sir Tekstil”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “Sir Tekstil”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “Sir Tekstil”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir. 

Kullanıcı bilgileri ve internet 

“Sir Tekstil” ’e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. 

Çerezleri Kullanım Amacı

Çerez Türü

Google (analytics, doubleclick)

Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Facebook,Twitter,Instegram vb

Reklam

Ticari çerezler

Insider , Hotjar

Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

3.taraf firmalar (criteo, rtbhouse)

Reklam

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

6. Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “Sir Tekstil”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

“Sir Tekstil”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

Çalışanların Yararına İşlemeler 

“Sir Tekstil”, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “Sir Tekstil”, çalışanlara ait verileri işleyebilir. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “Sir Tekstil” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir. 

Telekomünikasyon ve internet 

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 

7. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 

Kişisel veriler, “Sir Tekstil” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve “Sir Tekstil” iştirakleri ile paylaşılabilir. 
“Sir Tekstil”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 

  •        İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “Sir Tekstil”’in iş ortaklarına,
  •        Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “Sir Tekstil”’in tedarikçilerine, 
  •        Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak                 

ü  “Sir Tekstil”’in çözüm ortaklarına, 

ü  “Sir Tekstil”’in iştiraklerine.

ü  “Sir Tekstil”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

8. İlgili kişinin hakları 

“Sir Tekstil”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 
“Sir Tekstil” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “Sir Tekstil”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.sir1967.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Meşrutiyet Mah. Hrant Dink Sok. No:27A Şişli- İSTANBULadresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “Sir Tekstil”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

Ayrıca güvenli elektronik imza kullanarak da taleplerinizi iletebilirsiniz.

9. Gizlilik İlkesi 

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Sir Tekstil”’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 

10. İşlem güvenliği 

“Sir Tekstil” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

11. Denetim 

“Sir Tekstil”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 

12. İhlallerin Bildirimi 

“Sir Tekstil”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

İhlallerin bildirimi ile ilgili www.sir1967.com  adreslerinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir. 

İletişim 
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. 

SİR Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.  

Meşrutiyet Mah. Hrant Dink Sok. No:27A Şişli- İSTANBUL 

Telefon: 0 232 445 58 83
Email     : kvk@sir1967.com

Web      : www.sir1967.com